X

電視

電台

熱門

天氣報告
香港天氣
天氣 Weather
23°C
85%
早上部分時間多雲。最低氣溫約22度。日間大致天晴,最高氣溫約28度。吹和緩東風。
展望: 星期二大致天晴,日間炎熱。本週中後期雲量增多,有幾陣雨。
香港天文台於2021 年 04 月 12 日 02 時 45 分 發出之天氣報告
九日天氣預測
香港天文台於2021 年 04 月 12 日 00 時 00 分 發出之天氣報告
12/4 星期一
早上部分時間多雲,日間大致天晴。
22 - 28ºC
65 - 90 %
13/4 星期二
大致天晴。早上沿岸有薄霧。
23 - 29ºC
65 - 95 %
14/4 星期三
大致多雲,有幾陣雨。早上沿岸有薄霧。
24 - 27ºC
70 - 95 %
15/4 星期四
多雲,有幾陣雨。
22 - 25ºC
80 - 95 %
16/4 星期五
多雲,有幾陣雨。
22 - 25ºC
80 - 95 %
17/4 星期六
大致多雲,有幾陣雨。
22 - 25ºC
75 - 95 %
18/4 星期日
大致多雲。初時有一兩陣雨。
21 - 24ºC
75 - 95 %
19/4 星期一
部分時間天色明朗。
21 - 25ºC
70 - 90 %
20/4 星期二
短暫時間有陽光。
22 - 26ºC
70 - 90 %
香港分區天氣
香港天文台於2021 年 04 月 12 日 02 時 02 分 發出之天氣報告
天文台
23ºC
京士柏
21ºC
黃竹坑
22ºC
打鼓嶺
20ºC
流浮山
21ºC
大埔
21ºC
沙田
21ºC
屯門
22ºC
將軍澳
20ºC
西貢
21ºC
長洲
21ºC
赤鱲角
23ºC
青衣
22ºC
石崗
20ºC
荃灣可觀
20ºC
香港公園
22ºC
筲箕灣
21ºC
九龍城
21ºC
跑馬地
22ºC
黃大仙
22ºC
赤柱
22ºC
觀塘
21ºC
深水埗
22ºC
荃灣城門谷
21ºC
啟德跑道公園
22ºC
元朗公園
21ºC
大美督
21ºC

*天氣資料來源:香港天文台

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站