X

電視

電台

熱門

天氣報告
香港天氣
天氣 Weather
25°C
68%
大致天晴,但晚間部分時間多雲。市區最低氣溫約23度,新界再低兩三度。明日日間乾燥,最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風。
展望: 星期三短暫時間有陽光。星期四有驟雨,稍後氣溫顯著下降。星期五及星期六早上氣溫降至20度以下。
香港天文台於2021 年 10 月 18 日 18 時 45 分 發出之天氣報告
九日天氣預測
香港天文台於2021 年 10 月 18 日 16 時 30 分 發出之天氣報告
19/10 星期二
大致天晴。日間乾燥。
23 - 29ºC
60 - 85 %
20/10 星期三
大致多雲,有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。
24 - 28ºC
70 - 90 %
21/10 星期四
大致多雲,有幾陣驟雨。稍後驟雨較多,氣溫顯著下降。
20 - 26ºC
80 - 95 %
22/10 星期五
多雲,有幾陣驟雨。天氣較涼。
18 - 21ºC
75 - 95 %
23/10 星期六
多雲,有一兩陣雨。天氣較涼。
18 - 22ºC
65 - 85 %
24/10 星期日
大致多雲,日間部分時間天色明朗。早上稍涼。
19 - 24ºC
60 - 85 %
25/10 星期一
短暫時間有陽光。
21 - 26ºC
60 - 85 %
26/10 星期二
部分時間有陽光。
22 - 27ºC
60 - 85 %
27/10 星期三
部分時間有陽光。日間乾燥。
22 - 27ºC
55 - 80 %
香港分區天氣
香港天文台於2021 年 10 月 18 日 18 時 02 分 發出之天氣報告
天文台
25ºC
京士柏
25ºC
黃竹坑
25ºC
打鼓嶺
25ºC
流浮山
25ºC
大埔
24ºC
沙田
25ºC
屯門
24ºC
將軍澳
22ºC
西貢
25ºC
長洲
23ºC
赤鱲角
25ºC
青衣
24ºC
石崗
25ºC
荃灣可觀
23ºC
香港公園
25ºC
筲箕灣
24ºC
九龍城
25ºC
跑馬地
25ºC
黃大仙
25ºC
赤柱
24ºC
深水埗
26ºC
荃灣城門谷
24ºC
啟德跑道公園
25ºC
元朗公園
25ºC
大美督
25ºC

*天氣資料來源:香港天文台

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站